Person Finder for Typhoon Sendong floods has been deactivated. We hope that this tool was helpful to you in this time of need.

Ang Person Finder para sa Bagyong Sendong ay isinara na. Sana nakatulong ito sa inyo sa oras ng pangangailangan.